Gửi nội dung này: Vì sao Trung Quốc không muốn đa phương