Trích dẫn APA

Hoàng Việt. Việt Nam có thể kiện ra toà án quốc tế về Luật biển.

Chicago Style Citation

Hoàng Việt. Việt Nam Có Thể Kiện Ra Toà án Quốc Tế Về Luật Biển.

Trích dẫn MLA

Hoàng Việt. Việt Nam Có Thể Kiện Ra Toà án Quốc Tế Về Luật Biển.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.