Gửi nội dung này: Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế