Trích dẫn APA

Tranh chấp ở Biển Đông phải giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế mà các bên tham gia ký kết hoặc thừa nhận.

Chicago Style Citation

Tranh Chấp ở Biển Đông Phải Giải Quyết Trên Cơ Sở Luật Pháp Quốc Tế Mà Các Bên Tham Gia Ký Kết Hoặc Thừa Nhận.

Trích dẫn MLA

Tranh Chấp ở Biển Đông Phải Giải Quyết Trên Cơ Sở Luật Pháp Quốc Tế Mà Các Bên Tham Gia Ký Kết Hoặc Thừa Nhận.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.