Gửi nội dung này: Tranh chấp ở Biển Đông phải giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế mà các bên tham gia ký kết hoặc thừa nhận