Gửi nội dung này: Một đất nước nhỏ kiên cường từng chối từ đồng hóa thì...