Gửi nội dung này: Mỹ lên tiếng hoan nghênh ASEAN và Trung Quốc