Trích dẫn APA

Hoàng Trường. Hiểu thế nào về nội dung Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc.

Chicago Style Citation

Hoàng Trường. Hiểu Thế Nào Về Nội Dung Thỏa Thuận Những Nguyên Tắc Cơ Bản Chỉ đạo Giải Quyết Vấn đề Trên Biển Việt Nam - Trung Quốc.

Trích dẫn MLA

Hoàng Trường. Hiểu Thế Nào Về Nội Dung Thỏa Thuận Những Nguyên Tắc Cơ Bản Chỉ đạo Giải Quyết Vấn đề Trên Biển Việt Nam - Trung Quốc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.