Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường\

Lưu vào:
Tác giả chính: Kornai Janos
Đồng tác giả: Nguyễn, Quang A
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương