Gửi nội dung này: Căng thẳng ở Biển Đông là do sự phi lý của Trung Quốc