Trích dẫn APA

Nguyễn, Q. M. Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Quang Minh. Quy Trình Lập Hiến Trong Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Quang Minh. Quy Trình Lập Hiến Trong Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.