Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nêu nhận định về vai trò của nhân dân trong quy trình lập hiến, đề xuất mô hình quy trình lập hiến mới trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, chủ quyền tối cao của nhân dân trong hiến pháp của mình, các cơ quan nhà nước là chủ thể quan trọ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!