Gửi nội dung này: Quyết định của Trung quốc thành lập "thành phố Tam Sa" là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế