Gửi nội dung này: Mỹ đánh giá cao Việt Nam về làm căng thẳng ở Biển Đông