Trích dẫn APA

Vũ Hùng. Tấm bản đồ góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Chicago Style Citation

Vũ Hùng. Tấm Bản đồ Góp Phần Khẳng định Chủ Quyền Biển đảo Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Vũ Hùng. Tấm Bản đồ Góp Phần Khẳng định Chủ Quyền Biển đảo Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.