Gửi nội dung này: Tấm bản đồ góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam