Gửi nội dung này: Việc Trung Quốc thành lập, tổ chức bầu cử tại cái gọi là "thành phố Tam Sa" là vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam