Gửi nội dung này: Trung Quốc- Cường quốc không có đồng minh