Gửi nội dung này: Mỹ cảnh báo âm mưu "chia để trị" của Trung Quốc