ý thức sinh thái và vấn đề phát triển lâu bền\

Sách trình bày, phân tích những khái niệm, quan điểm cơ bản, có tính hương pháp luận của Mác - Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng ta về vấn đề môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Boong
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!