Gửi nội dung này: Chuyên gia David Brown:"Chưa thấy nước nào hành xử như TQ"