Trích dẫn APA

Chí Nhân. Thủy điện Đồng Nai 6&6A: Sẽ tạo tiền lệ xấu.

Chicago Style Citation

Chí Nhân. Thủy điện Đồng Nai 6&6A: Sẽ Tạo Tiền Lệ Xấu.

Trích dẫn MLA

Chí Nhân. Thủy điện Đồng Nai 6&6A: Sẽ Tạo Tiền Lệ Xấu.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.