Gửi nội dung này: Thủy điện Đồng Nai 6&6A: Sẽ tạo tiền lệ xấu