Trích dẫn APA

Danh Đức. Để đừng bị "được đằng chân lân đằng đầu".

Chicago Style Citation

Danh Đức. Để đừng Bị "được đằng Chân Lân đằng đầu".

Trích dẫn MLA

Danh Đức. Để đừng Bị "được đằng Chân Lân đằng đầu".

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.