Kho tàng Giai thoại Việt Nam\

Sách gồm 3 phần: Giai thoại văn học, giai thoại lịch sử và giai thoại Folklore. Gọi là kho tàng nhưng thực ra không phải là đã thu thập được tất cả các giai thoại đã có. Các giai thoại được xếp theo trình tự thời gian xuất hiện có đánh số thứ tự nhưng không có giá trị giám định lịch sử...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Ngọc Khánh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hóa, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương