Gửi nội dung này: Kiến nghị tạm dừng cấp phép ở Tây Nguyên: Đến lúc không thể nói suông với thủy điện