Vị trí, vai trò của chính quyền địa phương trong hệ thống các cơ quan nhà nước

Bài viết tập trung làm rõ một số nội dung như nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước, quyền giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, mối quan hệ giữa Chính phủ và chính quyền địa phương cho thấy vị trí, vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong hệ thống cơ quan nhà nước. Qua đó nêu một...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn, Tất Thu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài viết tập trung làm rõ một số nội dung như nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước, quyền giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, mối quan hệ giữa Chính phủ và chính quyền địa phương cho thấy vị trí, vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong hệ thống cơ quan nhà nước. Qua đó nêu một số kiến nghị về việc tổ chức lại, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương.