Gửi nội dung này: Tín dụng sẽ tăng theo sức hấp thụ của nền kinh tế