Gửi nội dung này: 30.000 thí sinh tuyển 1.796 công chức