Gửi nội dung này: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt: 1.500 tỷ đồng và "cái lý có chân"...