Trích dẫn APA

Hoàng Anh. Vạch trần đường dây buôn lợn ốm chết: Đường đi của thịt bẩn.

Chicago Style Citation

Hoàng Anh. Vạch Trần đường Dây Buôn Lợn ốm Chết: Đường đi Của Thịt Bẩn.

Trích dẫn MLA

Hoàng Anh. Vạch Trần đường Dây Buôn Lợn ốm Chết: Đường đi Của Thịt Bẩn.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.