Trích dẫn APA

Phan, H. L. (2002). Các nhà Việt Nam học nước ngoài viêt về Việt Nam: Chọn lọc những nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Việt Nam học tại Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 1998\. Hà Nội: Thế giới.

Chicago Style Citation

Phan, Huy Lê. Các Nhà Việt Nam Học Nước Ngoài Viêt Về Việt Nam: Chọn Lọc Những Nghiên Cứu được Trình Bày Tại Hội Thảo Quốc Tế Lần Thứ Nhất Về Việt Nam Học Tại Hà Nội Từ Ngày 15 đến Ngày 17 Tháng 7 Năm 1998\. Hà Nội: Thế giới, 2002.

Trích dẫn MLA

Phan, Huy Lê. Các Nhà Việt Nam Học Nước Ngoài Viêt Về Việt Nam: Chọn Lọc Những Nghiên Cứu được Trình Bày Tại Hội Thảo Quốc Tế Lần Thứ Nhất Về Việt Nam Học Tại Hà Nội Từ Ngày 15 đến Ngày 17 Tháng 7 Năm 1998\. Hà Nội: Thế giới, 2002.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.