Các nhà Việt Nam học nước ngoài viêt về Việt Nam: Chọn lọc những nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Việt Nam học tại Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 1998\

Sách tuyển chọn các báo cáo của hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất và được sắp xếp theo các chủ đề: lịch sử, truyền thống và hiện đại, văn hóa và giao lưu văn hóa, kinh tế và xã hội, làng xã nông thôn và nông nghiệp, phụ nữ gia đình và dân số, đô thị và môi trường, ngôn ngữ và tiếng Việt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Huy Lê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách tuyển chọn các báo cáo của hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất và được sắp xếp theo các chủ đề: lịch sử, truyền thống và hiện đại, văn hóa và giao lưu văn hóa, kinh tế và xã hội, làng xã nông thôn và nông nghiệp, phụ nữ gia đình và dân số, đô thị và môi trường, ngôn ngữ và tiếng Việt
Mô tả vật lý:T1:763tr.
T2:903tr. : 2 tập