Trích dẫn APA

Vũ, T. T. H. Pháp luật giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích tại Hội đồng trọng tài lao động và kiến nghị hoàn thiện.

Chicago Style Citation

Vũ, Thị Thu Hiền. Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp Lao động Tập Thể Về Lợi ích Tại Hội đồng Trọng Tài Lao động Và Kiến Nghị Hoàn Thiện.

Trích dẫn MLA

Vũ, Thị Thu Hiền. Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp Lao động Tập Thể Về Lợi ích Tại Hội đồng Trọng Tài Lao động Và Kiến Nghị Hoàn Thiện.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.