Legislative Procedures of AIPA Member Parliaments/

Lưu vào:
Tác giả chính: Sherlock, Stephen Dr
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Jakarta, Indonesia: AIPA Secretariat, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Miêu tả tài liệu:Sách in màu
Mô tả vật lý:103 tr.
Số ISBN:9786027263314