Trích dẫn APA

(2002). Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 20: 1959. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện Đảng Toàn Tập. Tập 20: 1959. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện Đảng Toàn Tập. Tập 20: 1959. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.