Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 21: 1960

Tập hợp 109 văn kiện phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1960

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tập hợp 109 văn kiện phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1960
Mô tả vật lý:1137tr.