Xây dựng Đảng, rèn luyện đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sách tập hợp những tác phẩm, bài viết, bài nói của chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng ta về công tác xây dựng đảng, vai trò lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương