Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành: Song ngữ Việt-Anh

Sách giới thiệu Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tài VN năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành, qui định về hoạt động hợp tác đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, nghĩa vụ thúê, chế độ tài chính và hướng dẫn lập hồ sơ dự án đầu t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
English
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!