Trích dẫn APA

(2003). Quy định pháp luật về phòng chống thiên tai: Dùng cho cấp cơ sở. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Quy định Pháp Luật Về Phòng Chống Thiên Tai: Dùng Cho Cấp Cơ Sở. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003.

Trích dẫn MLA

Quy định Pháp Luật Về Phòng Chống Thiên Tai: Dùng Cho Cấp Cơ Sở. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.