Gửi nội dung này: Bầu cử là một trong những hình thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước /