Sự hình thành của phần chung pháp luật hình sự 10 năm đầu sau cách mạng (1945-1955) và nghĩ tới chế định đại xá trong pháp luật hình sự đương đại (Kỳ I) /

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Cảm
Đồng tác giả: Lê, Văn Năm
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!