Gửi nội dung này: Những điểm mới của phần thứ nhất "Những quy định chung" Bộ luật hình sự năm 2015 (Tiếp theo kỳ trước và hết) /