Trích dẫn APA

Nguyễn, B. A. Xử lý kỷ luật lao động - Những vấn đề cần hoàn thiện bảo đảm quyền của người lao động.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Bình An. Xử Lý Kỷ Luật Lao động - Những Vấn đề Cần Hoàn Thiện Bảo đảm Quyền Của Người Lao động.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Bình An. Xử Lý Kỷ Luật Lao động - Những Vấn đề Cần Hoàn Thiện Bảo đảm Quyền Của Người Lao động.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.