Gửi nội dung này: Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử /