Trích dẫn APA

Cao, V. M. Một số điểm tiến bộ của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Chicago Style Citation

Cao, Vũ Minh. Một Số điểm Tiến Bộ Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Năm 2015.

Trích dẫn MLA

Cao, Vũ Minh. Một Số điểm Tiến Bộ Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Năm 2015.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.