Trích dẫn APA

(2016). Văn kiện Đảng toàn tập. Hà Nội: Chính trị Quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện Đảng Toàn Tập. Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện Đảng Toàn Tập. Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.