Trích dẫn APA

(2018). Văn kiện đảng toàn tập. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện đảng Toàn Tập. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2018.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện đảng Toàn Tập. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2018.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.