Trích dẫn APA

Tưởng, D. L. (2017). Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử. Hà Nội: Tư pháp.

Chicago Style Citation

Tưởng, Duy Lượng. Thời Hiệu, Thừa Kế Và Thực Tiễn Xét Xử. Hà Nội: Tư pháp, 2017.

Trích dẫn MLA

Tưởng, Duy Lượng. Thời Hiệu, Thừa Kế Và Thực Tiễn Xét Xử. Hà Nội: Tư pháp, 2017.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.