Trích dẫn APA

Lê Ngọc Tuyến TS., & Hà Đức Long TS. (2017). Tác phẩm "Nhà nước và cách mạng" của V.l.LêNin với vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Lê Ngọc Tuyến TS., and Hà Đức Long TS. Tác Phẩm "Nhà Nước Và Cách Mạng" Của V.l.LêNin Với Vấn đề Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hiện Nay. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2017.

Trích dẫn MLA

Lê Ngọc Tuyến TS., and Hà Đức Long TS. Tác Phẩm "Nhà Nước Và Cách Mạng" Của V.l.LêNin Với Vấn đề Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hiện Nay. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2017.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.